Všeobecné a záväzné podmienky účasti na zájazdoch pre Českých klientov

I. Zmluva o obstarávaní zájazdu a spôsob úhrady zájazdov
CK-KYSUCA-TOUR. s.r.o. (ďalej len „CK") sa zaväzuje poskytnúť zákazníkom zájazd podľa objednávateľovho výberu za úhradu. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu zájazdu v plnej výške a v termíne. Pri prihlasovaní dostane klient zmluvu o obstaraní zájazdu, ktorú vráti vyplnenú a podpísanú CK do 7 dní. V tomto termíne uhradí objednávateľ zájazdu zálohovú sumu 1500Kč na osobu a to osobne, poštovou poukážkou, alebo prevodom na bankový účet CK. V prípade nedodržania týchto podmienok môže CK objednané miesto poskytnúť ďalším záujemcom. Zostávajúcu časť sumy účastník uhradí po obdržaní vyúčtovania na 2. časti záväznej zmluvy najneskôr 45 dní pred odchodom na zájazd bez vyzvania. Klient zodpovedá za svoje doklady a ich platnosť (cestovný pas, OP, cestovný lístok, FIP...), zdravotné poistenie, osobné zdravotné pomôcky a lieky. Klient zodpovedá za správanie počas pobytu a v prípade hrubého narušovania priebehu zájazdu má CK právo odstúpiť od poskytovania ďalších služieb bez náhrady.

II. Zmena zmluvy
V prípade zmeny cien v oblasti dopravy, ubytovacích, stravovacích služieb, valutových kurzov, či iných ekonomických vplyvov si CK vyhradzuje právo upraviť cenu zájazdu a upovedomiť o tejto zmene klientov. Ak CK vykoná pred prvým poskytnutím služieb zmenu v cene zájazdu o viac ako 10%, je povinná túto skutočnosť neodkladne oznámiť klientovi a vyžiadať súhlas s vykonanou zmenou. Má sa za to, že ak klient písomne neodstúpi od zmluvy, tak s navrhovanou zmenou súhlasí. Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy bez stornopoplatkou v prípade závažnej zmeny programu, zvýšenia ceny nad 10% alebo spôsobu prepravy okrem skutočností ako sú zmeny, ktorú CK nemohla ovplyvniť pri poškodení ubytovacej kapacity - poskytnutie náhradného ubytovania v rovnakej alebo vyššej kvalite, pri zmene časového plánu dopravy a jej meškania prípadne iného miesta nástupu a výstupu ako aj v prípade, ak dôjde k mimoriadnym okolnostiam, ktoré CK nemôže zmeniť či ovplyvniť. V takýchto zvláštnych prípadoch si vyhradzuje CK právo na prípadné zmeny. CK nenahrádza služby, ktoré nemohli byť čerpané v dôsledku týchto mimoriadnych okolností a nezodpovedá ani za prípadné škody, ktoré mohli týmto objednávateľovi vzniknúť. CK je povinná o týchto skutočnostiach a zmenách informovať klienta bezodkladne. Ak klient písomne neodstúpi od zmluvy, má sa za to, že s navrhovanou zmenou súhlasí. Ak dôjde zo strany CK k zrušeniu zájazdu, CK klientovi túto skutočnosť neodkladne oznámi a vráti mu zaplatenú sumu zo zájazdu bez stornopoplatku. CK nie je povinná poskytnúť klientovi náhradu ani zľavu, ak tento z osobných dôvodov nevyužil dojednané služby napr. zmeškaním termínu nástupu prípadne nemal v poriadku doklady. To isté platí, ak klient neoznámil zníženie počtu účastníkov alebo inú závažnú zmenu v skupine pred začatím zájazdu. V prípade zmeny ubytovania nezapríčinenej činnosťou CK, je CK povinná poskytnúť klientom ubytovanie rovnakej prípadne vyššej kategórie bez ďalšieho finančného nároku voči CK. V prípade zmeny ubytovania nezapríčinenej činnosťou CK, je CK povinná poskytnúť klientom ubytovanie rovnakej prípadne vyššej kategórie bez ďalšieho finančného nároku voči CK. V prípade podstatnej zmeny zmluvy zo strany klienta zaplatí klient za každú zmenu poplatok vo výške 300Kč/1osoba v lehote do 50 dní pred odchodom na zájazd a 450Kč/1osoba v lehote kratšej ako 50 dní pred odchodom na zájazd. Za časové posuny začiatku a konca čerpania služieb, ako aj za služby nevyčerpané z dôvodu meškania dopravy, CK nenesie zodpovednosť, a preto neposkytuje finančnú ani žiadnu inú náhradu.

III. Stornovacie podmienky
Zrušenie účasti na zájazde je klient povinný urobiť písomne. Ak takto klient neodstúpi od zmluvy, je povinný uhradiť cestovnej kancelárii vynaložené náklady, ktoré v dôsledku toho vznikli. Stornovanie poplatky účtuje CK klientovi pri každom storne účasti za každú prihlásenú osobu v plnej výške nasledovne:
*zrušenie pobytu do 50 dňa pred nástupom na pobyt náhradu vo výške 1000Kč na osobu + osobitne sa platí storno letenky leteckej spoločnosti vo výške 850Kč.
*zrušenie pobytu v dobe od 49 do 31 dňa pred nástupom na pobyt náhradu vo výške : 50% z ceny zájazdu+ osobitne sa platí storno letenky leteckej spoločnosti vo výške 850Kč.
*zrušenie pobytu v dobe od 30 do 8 dňa pred nástupom na pobyt náhradu vo výške: 70% z ceny zájazdu.  V lehote kratšej ako 30 dní pred dňom odletu je cena za letenku nevratná. V nevyhnutných zdravotných prípadoch - závažného charakteru a po posúdení lekárom leteckej spoločnosti a jej odsúhlasením, je možné získať späť cenu letenky.
*zrušenie pobytu v dobe kratšej ako 7 dní pred nástupom na pobyt náhradu vo výške : 100 % z ceny zájazdu. Cena za letenku je nevratná. V nevyhnutných zdravotných prípadoch - závažného charakteru a po posúdení lekárom leteckej spoločnosti a jej odsúhlasením, je možné získať späť cenu letenky.

IV. Reklamácie
CK zodpovedá za chyby služieb poskytovaných v priebehu zájazdu s výnimkou dopravy - zakúpením cest. lístka, lehátka a letenky sa cestujúci dostáva do priameho zmluvného vzťahu s poskytovateľom prepravy, ktorá zodpovedá sa svoje služby-prepravu. Počas pobytu sú klienti povinní reklamovať chyby poskytovaných služieb ihneď po ich zistení u delegáta CK tak, aby bolo možné tieto chyby odstrániť ešte v priebehu zájazdu, ak to nie je možné, delegát vystavím písomné potvrdenie o reklamácií klienta. Pokiaľ nedôjde zo strany klienta k uplatneniu reklamácie priamo na mieste u delegáta, vedúceho zájazdu, alebo ubytovateľa, stráca nárok na uplatnenie reklamácie. Ku každej reklamácii musí byť priložené písomné potvrdenie od delegáta, vedúceho zájazdu, alebo ubytovateľa o tom, že chybu nebolo možné odstrániť ihneď na mieste pobytu. Bez tohto potvrdenia nemôže byť reklamácia vybavená. Písomná reklamácia musí byť uplatnená v CK, podľa Občianskeho zákonníka najneskôr do 3 mesiacov od skončenia zájazdu. Neskoršia reklamácia nebude braná do úvahy. Reklamáciu môže predložiť len osoba, ktorá si na reklamáciu uplatňuje nárok. CK je povinná prešetriť a odpovedať klientovi písomne v lehote do 30 dní od doručenia reklamácie
Podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu zákazník/objednávateľ potvrdzuje, že všetky Všeobecné a záväzné podmienky o účasti na zájazde sú mu známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu.

Posted in Všeobecné